Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο | Η ψηφιοποίηση και διάσωση της ιστορίας & της πολιτιστικής κληρονομιάς του

Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο εισέρχεται στον κόσμο της ψηφιακής πραγματικότητας του 21ου αιώνα με το έργο “Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, με κωδικό ΟΠΣ 5150253 και τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.