Νευρομάρκετινγκ | Η διείσδυση στον εγκέφαλο και στην τσέπη των καταναλωτών

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από τον καθηγητή του Χάρβαρντ, Grelad
Zaltman, παρατηρήθηκε ότι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς το 95%
των καταναλωτών αποφασίζει υποσυνείδητα. Η αγοραστική λογική λαμβάνει
χώρα υποσυνείδητα στις καταναλωτικές παρορμήσεις με αποτέλεσμα η
διείσδυση της νευροεπιστήμης στην αγορά να είναι αναπόφευκτη.